SPH

Missie en doelstellingen Sport Platform Huizen

Het SPH heeft als missie de bindende factor te zijn tussen de sportverenigingen onderling en de sportverenigingen en de gemeente Huizen teneinde een stimulans te zijn voor ‘Huizen in beweging’.

De algemene doelstellingen zijn als volgt te omschrijven:

  • belangenbehartiging
  • kennisoverdracht
  • sportpromotie

Historie

Het Sport Platform Huizen, kortweg SPH, is medio 2004 opgericht door een zevental sportverenigingen.
Zij onderschreven in navolging van een ‘gewonnen strijd’ van drie van hen tegen een omstreden plan van het toenmalige B&W van de gemeente Huizen het belang van gezamenlijk optrekken bij verenigingsoverstijgende kwesties.

In de jaren die volgden werd het contact met enerzijds de sportverenigingen en anderzijds de gemeente Huizen meer en meer vorm en inhoud gegeven en was het SPH bv. betrokken bij de totstandkoming van de Sportnota  en globale standaardisering van huur- en erfpachtcontracten.

Sinds 2012 is het SPH een formele, notarieel opgerichte stichting met statuten en een grotendeels verenigingsonafhankelijk bestuur. Met de aangesloten sportverenigingen en met de gemeente Huizen zijn doel en missie resp. werkafspraken in convenanten vastgelegd.

Inmiddels vertegenwoordigt het SPH voor maar liefst 23 verenigingen de gezamenlijke belangen.

Bestuur Sport Platform Huizen

Buurtsportcoach